в Болници, НЗОК
3713

МБАЛ Асеновград

МБАЛ Асеновград Адрес на МБАЛ Асеновградгр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски 28
Телефони 0331 20 411 / 0886 351 553 / 0886 351 592
Email mbal_asenovgrad@abv.bg
официален сайт на МБАЛ Асеновград www.mbal-asenovgrad.com/

В МБАЛ Асеновград ЕООД се осъществяват следните лечебни дейности :
Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
вътрешни болести по следните профили:

детски болести ;
акушерство и гинекология ;
хирургия
неврология;
ушно-носно-гърлени болести;
анестезиология и интензивно лечение;
физикална терапия и рехабилитация;
лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика ;
родилна помощ;Управител – Д-р Иван ЧЕРВЕНКОВ – тел.: 0331 / 20 450
Главна мед. сестра – Дияна МАРИНОВА – тел.: 0331 / 20 453
Главен счетоводител – Нина ХРИСТОЗОВА – тел.: 0331/ 20 455

СТРУКТУРА

Административно-стопански блок
I. Администрация
Информационно звено;
Счетоводство;
Каса;
Деловодство;
Личен състав;
ТРЗ;
Телефонна централа
II. Централна стерилизационна
III. Автотранспорт
IV. Техническа работилница
V. Парно
VI. Кухня
VII. Материално – техническо обслужване /складова база/
Консултативно-диагностичен блок
І. Диагностично-консултативен блок
Приемно-консултативни кабинети:
/1/ Кабинет Акушерство и гинекология
/2/ Кабинет Вътрешни болести
/3/ Кабинет Нервни болести
/4/ Педиатричен кабинет
/5/ Хирургичен кабинет
/6/ Кабинет УНГ
/7/ Кабинет ОАИЛ
/8/ Манипулационна

ІІ. Медико-диагностични лаборатории
Клинична лаборатория;
кръвна банка
Микробиологична лаборатория;
Отделения без легла
Спешно отделение;
отделение образна диагностика;
сектор за физиотерапия и рехабилитация;
патологоанатомично отделение;

Спешно отделение
Устройството и оборудването на Спешно отделение е съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина”
Отдлелението е разполага със :
– място за информационно обслужване и регистриране на пациентите
– шокова зала
– манипулациоона
– стая за наблюдение
В отделението има 4 легла, като 2 от леглата са разположени в Шокова зала и 2 в стаята за наблюдение.
Апаратура : – Електрокардиограф, Дефибрилатор, пациентни монитори на всяка легла, инфузионни помпи, операционна лампа. Отделението има централна инсталация за кислородолечение и централна аспирационна система.
ДЕЙНОСТ – отделението осъществява дейността си самостоятелно или в сътрудничество с другите клинични или параклинични отделения на болницата. В Спешно отделение се осъществява комплекс от диагностично – лечебни дейности за възстановяване на остро настъпии животозастрашаващи нарушения и поддържане на виталните функции на организма.
Обект на дейност на Спешно отделение са следните състояния : Кома, Шок, Ритъмни и проводни нарушения на сърцето, остър инфаркт на миокарда, Хипертензивни, бъбречни, жлъчни кризи , Травми, Отравяния, Алергични реакции, Изгаряния, Измръзвания, Остра дихателна недостатъчнист и много други.

Началник отделение – Д-р Р. ДИМИТРОВА
Ординатори : Д-р ВИДЕВ, Д-р ЗДРАВЧЕВА, Д-р ПАМПОРОВ
Старша мед.сестра – П. МИНДЕВА
Телефони: 0331 / 20 414 лекари
0331 / 20 415 мед.сестри
GSM : 0884 / 398 988

Стационарен блок
Акушеро – гинекологично отделение
Второ вътрешно отделение
Детско отделение
Неврологично отделение
Отделение за хемодиализа
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение УНГ
Първо вътрешно отделение
Хирургично отделение
Ръководство
Управител

Д-р Иван Червенков – управител

Завършва медицинско образование в МУ – Пловдив  през 1988г.

Професионален опит в областта на здравеопазването – 22години.

Придобива специалност”Анестезиология и интензивно лечение” към МУ Пловдив.Работил е като лекар анестезиолог в ОАИЛ.

През периода 2000 – 2004г е началник ОАИЛ.

Придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт” в МУ Пловдив и магистърска степен „Публична администрация” в Пловдивски университет.

Има отлични познания на нормативните документи,закони и стандарти в областта на здравеопазването,реализираните проекти и иновации в болничното управление.

От 2004г. е управител на МБАЛ –Асеновград.

Дияна Маринова

Главна медицинска сестра и Мениджър по качеството

 

  • Завършва ВМИ – Медицински колеж през 2000г. със специалност „Медицинска сестра”
  • От 2000г до 2004г. работи в ОАИЛ към „МБАЛ- Асеновград”ЕООД.
  • През 2003г.  завършва в МУ Пловдив бакалавър по „Здравни грижи” и професионална квалификация „Ръководител по управление на здравните грижи и преподавател в медицински колеж”.
  • През 2006г. завършва магистърска програма по „Управление на човешките ресурси” в ПУ”П.Хилендарски” Пловдив
  • През 2008г. придобива специалност по „Болнична хигиена,превенция и контрол на инфекциите” по Българо – Швейцарска програма за болнична хигиена.
  • От ноември 2004г. е Главна медицинска сестра в „МБАЛ – Асеновград”ЕООД.
  • От 2009г. е Мениджър по качеството в лечебното заведение.Вижте по-голяма карта