в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
33523
Благоевград гр. Благоевград, ул. Славянска №60
073 829 23 29
mbal_bl(@)abv.bg
www.mbalblagoevgrad.com

„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД – гр. Благоевград е лечебно заведение за болнична помощ.

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

[note color=“#e0e0e0″][spoiler title=“Административно – стопански блок“ style=“2″]

„МБАЛ-Благоевград“ АД е акционерното дружество
и се управлява от Съвет на директорите в състав:

Д-р Нелия  Димитрова МЕКУШИНСКА – Председател

Д-р Раиса Анатолова ГНУТОВА – БЪРДАРОВА – Зам.председател

Д-р Красимир Георгиев МИХАЙЛОВ – Изпълнителен директор

Маргарита Асенова БЕРБАТОВА – Главна медицинска сестра
Дружеството се представлява от Изпълнителния директор

 

Изп. директор:  
Д-р Красимир МИХАЙЛОВ
тел.: 073/ 82 92 100
Факс: 073/ 88 41 29

 

Заместник – директор: Заместник – директор:
Д-р Александър КОСТОВ Д-р Огнян МИТЕВ
тел.: 073/ 82 92 339 тел.: 073/ 82 92 388
Главна мед. сестра: Главен счетоводител:
Маргарита БЕРБАТОВА Камелия НИКОВА
тел.: 073/ 82 92 324 тел.: 073/ 82 92 341
Гл. Юристконсулт: Техн. секретар:
Иванка СОЛАЧКА Силвия ХРИСТОВА
тел. 073/ 82 92 337  073/ 82 92 329

Административно – стопански блок се състои от:

Икономическо звено:
• Администрация;
• Счетоводство;
• Канцелария;
• Библиотека;

Информационно звено:
Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.
Изградена е цялостна информационна система за цялото болнично заведение.

Помощно обслужващи звена:
• Парокотелно стопанство;
• Вътреболничен транспорт;
• Стерилизационна.

[/spoiler] [spoiler title=“Отделения в МБАЛ Благоевград“ style=“2″]
 • Акушеро – гинекологично отделение
 • Болнична аптека
 • Гастроентерологично отделение
 • Детско отделение
 • Инфекциозно отделение
 • Клинична лаборатория
 • Неврологично отделение
 • Неонатологично отделение
 • Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ)
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по ортопедия, травматология и неврохирургия
 • Отделение по съдебна медицина
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Отделение по физиотерапия и рехабилитация
 • Отделение по хемодиализа
 • Оториноларингологично отделение
 • Очно отделение
 • Патологоанатомично отделение
 • Ревмокардиологично отделение
 • Спешно приемно отделение
 • Терапевтично отделение
 • Трудово – експертни лекарски комисии
 • Урологично отделение
 • Хирургично отделение[/spoiler]
[spoiler title=“Консултативно – диагностичен блок“ style=“2″] Консултативно – диагностичен блок включва:

А/ Приемно-консултативни кабинети
хирургичен, ортопедотравматологичен, неврохирургичен, урологичен, терапевтичен, кардиологичен, неврологичен, гастроентерологичен, педиатричен, гинекологичен, оториноларингологичен , офталмологичен, нефрологичен, инфекциозен и анестезиологичен

Б/ Медикодиагностични лаборатории:
– Клинична лаборатория
– Микробиологична лаборатория
– Патологоанатомично отделение
– Отделение Съдебна медицина

В/ Отделения и кабинети за диагностика:
– Рентгеново отделение
– Кабинет за ендоскопска диагностика в Гастроентерологично отделение
– Кабинет за функционална неврологична диагностика в Неврологично отделение
– Кабинет за кардиологична диагностика в Кардиологично отделение

Г/ Отделения и центрове без легла:
– Спешно приемно отделение
– Отделение за трансфузионна хематология
– Отделение по физиотерапия и рехабилитация

ТЕЛК – първи състав
ТЕЛК – втори състав[/spoiler] [spoiler title=“Болнична аптека“ style=“2″]

Управител аптека – м. ф. Румяна ПЕТЛОВА
Ръководител аптека – 
м. ф.Камен ДЖАБИРОВ
Телефон: 073/ 82 92 340

Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: планиране, получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации.

Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарствени продукти и изпълнява утвърдената есенциална листа.

Аптеката задоволява нуждите на болничните отделения от лекарствени продукти, като оптимално балансира движението на средствата.

[/spoiler][/note]

„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД – гр. Благоевград има ясно формулирана обществена мисия:

Да осигурява качествена и достъпна стационарна и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на добрата медицинска практика;

[spoiler title=“Платени услуги“ open=“0″ style=“2″] 
Платени услуги извършвани в „МБАЛ – Благоевград“ АД

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД“ АД гр.Благоевград,
ул. „Славянска“ № 60,тел.073/82-92-329; факс:073/88-41-29

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: д-р Огнян Стефанов Митев

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ НА ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ
1. Копие на История на заболяването до съдебните власти – 20 лв.
2. Удостоверение до съдебните власти – 10 лв.
3. Удостоверение за социално заведение – 10 лв.
4. Удостоверение за психологическа пригодност за охранителна дейност – 35 лв.
5. Удостоверения до застрахователни дружества – 5 лв.
6. Удостоверения за кадрови войници – 5 лв.
7. Медицинско за студенти и ученици – 5 лв.
8. Медицинско за работа – 5 лв.
9. Медицинско за работа в чужбина – 5 лв.
10. Медицинско за брак и шофьори – 5 лв.
11. Свидетелство за оръжие и охрана и ЗЗКИ – 20 лв.
12. Издаване на епикриза дубликат – 10 лв.
13. Издаване на болничен лист дубликат до 5 год. назад – 10 лв.
14. Издаване на болничен лист дубликат над 5 год. назад – 20 лв.
15. Служебна бележка до Бюрото по труда, Социални грижи – 5 лв.
16. Документи за ТЕЛК – 10 лв.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ОБЩО ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
1. Амбулаторен първичен преглед – 20 лв.
2. Амбулаторен вторичен преглед -15 лв.
3. Преглед в дома на пациента:
3.1. с транспорта на пациента – 25 лв.
3.2. с транспорт на „МБАЛ – Благоевград” АД – 30 лв.
4. Консултация с друг специалист – 15 лв.
5. Инжекции :
5.1. мускулна – 5 лв.
5.2. подкожна – 5 лв.
5.3. венозна – 10 лв.
6. Парентерални инфузии:
6.1. до 30 минути – 10 лв.
6.2. над 30 минути – 20 лв.
7. Интрадермални, скарификационни, конюктивални тестове
7.1. с консумативи на пациент -3 лв.
7.2. с консумативи на болницата 5 лв.
8. Стомашна промивка – 10 лв.
9. Чревна клизма – 10 лв.
10. Поставяне на абокат – 6 лв.
11. Смяна на постоянен катетър – 10 лв.
12. Въвеждане на уретрален катетър – 10 лв.
13. Превръзка на рана /без консуматив/:
13.1.с дренаж – 15 лв.
13.2.без дренаж – 10 лв.
14. Отстраняване на хирургични шевове – 10 лв.
15. Хирургичен шев на меки тъкани – 10 лв.
16. Вторичен шев на гранулираща рана – 10 лв.
17. Екстракционна обработка на рана – 25 лв.
18. Легло за придружители на ден(без храна) – 7 лв.
19. Легло за придружител на ден с храна по болнично меню -10 лв.
20. Леглоден в терапевтично отделение:
20.2. в обикновена стая – 60 лв. 25.2.във ВИП стая -80 лв.
21. Леглоден в отделение с хирургичен профил:
21.1. в обикновена стая – 60 лв.
21.2.във ВИП стая – 80 лв.
22. Леглоден в интензивен сектор – 105 лв.
23. По избор на индивидуален сестрински пост – 50 лв. за 24 часа.
24. Транспорт на болен по желание в рамките на града – 15 лв.
25. Транспорт на болен по желание до гр. София без лекар – 100 лв.
26. Транспорт на болен по желание до гр.София с лекар – 150 лв.
27. Транспорт до областта – за 1 км. – 1,00 лв.

[/spoiler]

Да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението.


Вижте по-голяма карта