в Тетевен
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: октомври 25, 2018
32043

Контактна информация

MBAL Teteven

Основна информация

МБАЛ Тетевен Д-р Ангел Пешев ЕООД носи името на един от бившите главните лекари, допринесъл значително за нейното развитие.
През последните години е закупена нова медицинска апаратура с оглед осъ-ществяване на качествена диагностична и лечебна медицинска дейност: компютърен томограф, ехокардиограф, лапароскопска апаратура, електро-миограф, доплеров сонограф, електроенцефалограф, мобилни рентгенови апарати и др.

Подновена е основно медицинската апаратура в клиничната лаборатория. Частично е обновен автопаркът на болницата.
От 2004 г. в МБАЛ – Тетевен – Д-р А. Пешев ЕООД функционира единна информацион-на система с модули: Кодиране и статистика, Калкулация, Аптека, Мулти лаб. Реконструирана е и модерно обзаведена болничната аптека.

[note color=“#e0e0e0″] Услуги


[spoiler title=“Административно-стопански блок“ style=“2″]
Включва:

– Канцелария;
– Информационно звено;
– Регистратура;
– Телефонна централа;
– Счетоводство;
– Техническа служба;
– Транспорт;
– Парова централа;
– Стерилизационна;
– Кухня;
– Пералня;
– Бюфет;
– Охрана;


Главна мед. сестра – Събка НЕШЕВА; тел.: 0678/ 5 33 11, вътр. 263
E-mail: s.nesheva@abv.bg
Гл. счетоводител – Росица СЪБЕВА
Началник АСБ – инж. Ангел ВАНОВСКИ
Организатор ик. информация, ТРЗ и каса – инж. Марияна ВУТЕВА


Телефони:
Началник АСБ – 0678/ 5 22 41
Гл. счетоводител – 0678/ 5 31 71
Канцелария – 0678/ 5 33 11, вътр. 200
Счетоводство – 0678/ 5 33 11, вътр. 261
Техн. служба – 0678/ 5 33 11, вътр. 236
Стерилизатор – 0678/ 5 33 11, вътр. 259
Кухня – 0678/ 5 33 11, вътр. 257
Пералня – 0678/ 5 33 11, вътр. 267
[/spoiler]
[spoiler title=“Акушеро-гинекологично отделение“ style=“2″]
Отделението оказва съвременна висококвалифицирана помощ на бременни и родилки с нормална бременност, както и на такива с тежки усложнения на бременността и придружаващи заболявания; първи грижи за новороденото /реанимационна система, осигуряваща аспирация, подаване на кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост.

Диагностика и лече-ние на възпалителни заболявания, диагностика, консервативно и оперативно лечение на гинекологични заболявания.
Отделението е с добре оборудван неонатологичен сектор.


Телефони: 0678/ 5 23 67
Началник отделение – 0678/ 5 33 11, вътр. 303
Лекари – 0678/ 5 33 11, вътр. 277
Акушерки – 0678/ 5 33 11, вътр. 229
[/spoiler]
[spoiler title=“Аптека“ style=“2″]
Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват дейности по планиране, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации.

Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарствени продукти и изпълнява утвърдената есенциална листа. Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечението на пациентите.
Телефони: 0678/ 5 21 61; 5 33 11, вътр. 302
[/spoiler]
[/note]

Приоритет на ръководството е повишаване на квалификацията на персонала и привличане на кадри с тесни специалности.
През 2006 г. със собствени средства е санирана сградата на детско отделение, като е направен основен ремонт на покрива, топлоизолация и подмяна на дограмата.

[note color=“#92AC09″]
[spoiler title=“Вътрешно отделение“ style=“2″]
Общопрофилно терапевтично отделение, в което се лекуват пациенти със следните заболявания: нефрологични, гастроентерологични, хематологични, алергични, интоксикации.
Отделението осигурява денонощен прием на болни в планов и спешен порядък и консултативна помощ и разполага със съвременна медицинска апаратура.


Телефони:
Лекари – 0678/ 5 33 11, вътр. 369
Мед. сестри – 0678/ 5 31 11, вътр. 249
[/spoiler]
[spoiler title=“Детско отделение“ style=“2″]
Осъществява активно лечение, комплексно диагностично уточняване и интензивни грижи при заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18-годишна възраст.
Висококвалифицираният персонал осъществява 24-часов прием, наблюдение и консултации на всички нуждаещи се деца.


Телефони: 0678/ 5 33 11, вътр. 271, 22 34
[/spoiler]
[spoiler title=“Кардиологично отделение“ style=“2″]
В отделението се осъществява интензивно лечение на остри сърдечно-съдови заболявания, мониторинг на всички жизненоважни функции, кардиологична консултативна помощ.
Отделението е оборудвано с пациентни монитори, дефибрилатор, перфузори, велоергометър, ЕКГ апарати, ехокардиограф, ЕКГ холтер.


Телефони:
Лекари – 0678/ 5 33 11, вътр. 202
Мед. сестри – 0678/ 5 33 11, вътр. 248
[/spoiler]
[spoiler title=“Клинична лаборатория“ style=“2″]
Разполага със съвременна лабораторна техника. Изработва се задължителния обем лабораторни показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния.

Изпълняват се изследвания, групирани както следва: Хематологични; Клинично-химични; Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата; Електролити; Показатели на обмяната на рН и кръвните газове.


Телефони: 0678/ 5 33 11, вътр. 272
[/spoiler]
[spoiler title=“Неврологично отделение“ style=“2″]
Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения.
Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остри разстройства на мозъчното кръвообръщение.

Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчното кръвообръщение.
Отделението разполага с пациентни монитори, доплеров сонограф, електромиограф, електроенцефалограф.


Телефони:
Началник отделение – 0678/ 5 33 11, вътр. 212
Лекари – 0678/ 5 33 11, вътр. 210
Мед. сестри – 0678/ 5 33 11, вътр. 301
[/spoiler]
[/note]

На І-вия етаж на сградата с лично дарение от семейството на Д-р Винченцо Манерба – Италия се построява параклиса Свети Пантелеймон, който е осветен на 24.05.1997 г.
МБАЛ – Тетевен – Д-р А. Пешев ЕООД кандидатства за финансиране по няколко проекта. Предстои преместване на отделението за белодробни болести в основния корпус на сградата, за което е осигурено финансиране от Японското правителство и в настоящия момент проектът е в ход.
Следваща стъпка ще бъде преместването на вътрешно и кардиологично отделение в сградата на бившата поликлиника.
С осъществяването на тези проекти ще се създадат условия за подобряване на битовите условия на пациентите и възможност за по-добра комуникация между отделните звена на болницата.

[spoiler title=“Отделение за белодробни болести“ style=“2″]
Отделението е специализирано за диагностика и активно лечение на животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания – ХОББ, хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиална астма, пневмонии, белодробни абсцеси и плеврални изливи.

Обзаведено е със съвременна медицинска апаратура – ЕКГ апарат, пулсоксиметър, инхалатори, апарат за функционално изследване на дишането, пациентни монитори.

Климатичните условия и чистият въздух са подходящи за лечението на белодробните заболявания.


Телефони: 0678/ 5 33 11, вътр. 245, 244, 268
[/spoiler]
[spoiler title=“Рентгеново отделение“ style=“2″]
Извършва всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и специализирани контрастни рентгенови изследвания. Към отделението функционира компютърно-томографски кабинет за изследване на глава и тяло, измерване на костна плътност, с възможности за триизмерно изображение.


Телефони:
Рентгеново отделение – 0678/ 5 33 11, вътр. 224
Скенер – 0678/ 5 33 11, вътр. 235
[/spoiler]
[spoiler title=“Анестезиология и интензивно лечение“ style=“2″]
Лечение на животозастрашаващите състояния на пациентите на болницата – осъществява се 24-часов мониторинг на жизнените показатели.

Извършват се всички съвременни видове обезболяване на болни. Комплексно постоперативно лечение, седиране и пълноценно парентерално хранене на оперирани болни.


Телефони:
Началник САИЛ – 0678/ 5 23 67
Лекари – 0678/ 5 33 11, вътр. 295
Мед. сестри – 0678/ 5 33 11, вътр. 295
[/spoiler]
[spoiler title=“Хирургично отделение“ style=“2″]
Осъществява активно лечение на хирургично болни по оперативни и консервативни методики в областта на жлъчно-чернодробната, стомашно-чревната, пластичната и спешната хирургия.

Извършват се първични, вторични и консултативни прегледи. Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания.


Телефони:
Лекари – 0678/ 5 33 11, вътр. 304
Мед. сестри – 0678/ 5 33 11, вътр. 282
Операционен блок – 0678/ 5 33 11, вътр. 295
[/spoiler]

През последните години в синхрон с националната здравна политика броят на леглата в болницата е редуциран.
През юбилейната 2006 г. МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев ЕООД разполага със 104 легла. Комплексните грижи се осъществяват от екип лекари и медицински специалисти /мед. сестри, акушерки, лаборанти/.