в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: януари 19, 2017
34197
mbal-targovishte-logo

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

МБАЛ – Търговище АД – гр. Търговище като областна болница обслужва и населението от следните общини на Търговищка област:
– Община Омуртаг
– Община Попово
– Община Антоново
– Община Опака
– Общият брой на обслужваното население от “МБАЛ-Търговище”АД – гр. Търговище е над 120 000 жители.

Ръководство

МБАЛ Търговище АД, като търговско дружество, съгласно чл. 187 д, чл. 247 от Търговския закон и раздел VІ чл. 12 от Устава на акционерното дружество, лечебното заведение е с едностепенна система на управление и се ръководи от Съвет на Директорите в състав:


Д-р Иван Христов Славчев – Председател на СД
Д-р Иван Василев Светулков – Изпълнителен директор
Д-р Иван Василев Светулков – представлява и управлява дружеството, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване: – диплом за висше образование по медицина № 000919/1985 г., издадена от МА Варна

– диплом за специалност по Урология № 37467/1991, издадена от МА Варна
– удостоверение за здравен мениджмънт, №31/2002 г., издаден от МУ София
– „Социална медицина и здравен мениджмънт”, № 012060/ 2006 г., издаден от Медицинска академия София.
Д-р Иван Георгиев Тянев – Ръководител направление „Медицински дейности” Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1991 г. Работи като ордина­тор в ЦСМП-Търговище до 1993 г. От 1993 до 2003 г. е ординатор в Психи­атрично отделение. От 2003 г. е Ръководител направление “Медицински дей­ности” на МБАЛ-Търговище АД.
Придобива специалност “Психиатрия” през 1997 г. и “Здравен ме­ниджмънт” през 2003 г. Има следдипломни квалификации и специализации в България, Италия, CAЩ и Словения.

Виолетка Кънчева Бонева – Главна медицинска сестра Завършва Медицински институт за мед. сестри гр. Шумен през 1969 г. През 1976 г. – преквалификация в МИ-Варна, през 1998 г. -завършва Медицински Универ­ситет – София “Управление на здравните грижи”, бакалавър по Здравни грижи.
От 1970 до 1991 г. работи като мед. сестра в Неврологично отделение и Детска поликлиника, а след това като Старша мед. сестра – Детска поликлиника на ОРБ-Търговище.
Главна медицинска сестра на „МБАЛ-Търговище” АД е от 1991 г.
Притежава сертификати за завършени обучения.
През 2004 г. получава грамота за дългогодишна дейност в областта на здравните грижи, а през 2007 г. получава грамота за заслуги към сестринството от БАПЗГ. Председател е на Съюза на медицинските специалисти-Община Търговище, председател на общинската структура и регионалната колегия на БАПЗГ, район Търговище. Член на Националния управителен съвет на БАПЗГ гр. София.

Николай Рашков Стойчев – Ръководител направление “Икономически дейности” – Завършва висше образование в СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов през 2000 г., специалност “Стопански и финансов контрол” и през 2002 г. – спе­циалност “Бизнесанализ”.
От 2001 до 2005 г. работи в Териториална дирекция на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в отдел Организация и координация на контролната дейност – Област Търговище като младши вътрешен одитор.
От 2005 г. е Ръководител направление “Икономически дейности” на МБАЛ-Търговище АД.

Инж. Иван Дончев Иванов – Ръководител Направление “Административно-стопански дейности” Завършва висше образование през 1997 г. в РУ “А. Кънчев” – Русе, спе­циалност “Машиностроителни технологии и мениджмънт”. През 1997 г. ра­боти в лаборатория “Теория на механизмите и машините” към Русенски университет; 1998-1999 г. – конструктор машини-полуавтомати в “Белинда” ООА гр. Русе; 2001-2005 г. – “Терем-Хан Крум” ЕООД – Търговище – кон­структор. От 2005 г. работи в „МБАЛ-Търговище” АД последователно като инженер-технолог в ХДЦ и инженер, специалист по безопасност и охрана на труда. От 2006 г. е Ръководител направление “Административно-стопански дейности”.

Обучение

ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Съгласно разрешението за осъществяване на лечебна дейност МБ – 166/ 24.10.2012 г. т. 10., болницата има разрешение да осъществява учебна и научна дейност. Вътрешно-нормативната база на болницата също регулира провеждането на такава дейност.

„МБАЛ –Търговище” АД е лечебна институция с областни функции и дългогодишна история, с респектиращ опит в изпълняването на своята обществена мисия за предоставяне на достъпна и качествена медицинска помощ и заема водещо място в системата на областното здравеопазване.

Успоредно с това болницата има опит и в осигуряването на адекватна база за обучение на лекари специализанти по определени медицински специалности. Болницата е била определена като база за СДО по ред медицински специалности и съответно на това е приемала специализанти за практическо обучение.

При проведена процедура за акредитация през 2008 г., със Заповед № РД-01-64/13.02.2009 г. на МЗ на болницата е присъдена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност за срок от четири години „много добра”.

Акредитационна оценка за практическо обучение, съгласно Заповед № РД-01-64/13.02.2009 г. на МЗ е както следва:

За практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър” – „много добра” за срок от 4 години;
За практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” – „много добра” за срок от 4 години;
За следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност:

Клинична лаборатория,
Образна диагностика,
Нервни болести,
Вътрешни болести,
Хирургия,
Анестезиология и интензивно лечение,
Акушерство и гинекология,
Детски болести,
Инфекциозни болести,
Ортопедия и травматология,
Очни болести,
Урология – „много добра” за срок от 4 години.
– за следдипломно обучение на лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „професионален бакалавър” по професионално направление „Здравни грижи” за придобиване на специалност Анестезиология и интензивни грижи, Болнична хигиена /превенция и контрол на инфекциите/, „Операционна и превързочна техника”- „много добра” за срок от 4 години;

Следва да се отбележи и факта, че болницата винаги е обучавала специализанти и следва стремеж към развитие на тези възможности и към момента има 10 специализанти по различни специалности. Опитът в създаването на подходяща обстановка за изпълнение на всички изисквания и условия, които се поставят от редица нормативни документи – ЗВО, Закона за здравето, Наредба 34 за СДО, Наредба 18 за акредитацията на лечебни заведения, също е налице.

Ежегодно в медицинските структури на лечебното заведение провеждат учебна практика или пред дипломен клиничен стаж студенти по „Медицина” и студенти от факултетите по „Обществено здраве”.

Проучвания

Участие в клинични проучвания и иновационна дейност

В МБАЛ Търговище АД се провеждат клинични проучвания. Клиничното проучване е научно-изследователско изпитание сред хора, с цел да отговори на конкретни въпроси за ново медицинско лечение (ваксини, нови терапии и нови начини за използване на известни вече лечения). Клиничните проучвания (наричани също медицински изследвания и проучвания, научни изследвания) са използвани, за да се определи дали новите лекарства или лечение са безопасни и ефективни. Лекарствените клинични проучвания се провеждат на фази.

Клиничните проучвания са по линия на редица световни организации като Otsuka Covance – един от световните гиганти-лидер в разработка на лекарства с повече от 11 000 служители в 60 страни, Covance е помогнал фармацевтични и биотехнологични компании да разработят една трета от всички лекарства с рецепта на пазара днес.

В лечебното заведение функционира местна комисия по етика, регистрирана в Изпълнителна агенция по лекарствата. Създадени са отлични условия за провеждане на клиничните проучвания – материална база, специалисти, административни облекчения за желаещите да провеждат клинични проучвания. Работата по тях е основана на добрата медицинска практика и съгласувана и изпълнена по правилата и нормите, заложени от ИАЛ стандартни оперативни процедури.

Заключенията от направените международни одити на лечебното заведение са за показан висок професионализъм и отлично изпълнение на заложените програми.

Работещите в МБАЛ Търговище АД специалисти непрекъснато повишават своята квалификация, включително и чрез участия в национални, европейски и световни форуми, на които изнасят собствени научни доклади и публикации.

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 г.

Консултативно-диагностичен блок

1. Приемно-консултативни и функционални кабинети

 • кабинет вътрешни болести и функционална диагностика
 • кабинет нервни болести
 • кабинет хирургия
 • кабинет по неврохирургия
 • кабинет акушерство и гинекология
 • кабинет урология и ортопедия
 • кабинет педиатрия и клинична алергология
 • кабинет очни болести и УНГ болести
 • кабинет психиатрия
 • кабинет детска психиатрия
 • кабинет преданестезиологична подготовка
 • кабинет кожно-венерически болести
 • кабинет доплерова сонография на СС заболявания и ангиография / І-во

Вътрешно отделение

 • кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение
 • Кабинет ендоскопски / Хирургично отделение
 • Електрофизиологична лаборатория –ЕЕГ;ЕМГ; доплерова сонографя; кабинет евокирани потенциали/Нервно отделение
 • Кабинет по ФИД и КГА- Педиатрично отделение
 • Ендоскопски кабинет / АГО
 • Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести
 • Кабинет по флурисцентна ангиография /Очно отделение
 • Кабинет ултразвукова диагностика/Очно отделение

2. Спешно отделение – 5 легла за 24 часово наблюдение

3. Клинична лаборатория

4. Микробиологична лаборатория

5. Лаборатория Медицинска паразитология

6. Отделение Образна диагностика

7. Отделение Съдебна медицина

8. Хемодиализен център
– в т-ч- кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН

9. Отделение по трансфузионна хематология

10. Териоториална експертна лекарска комисия

11. Отделение Клинична патология

12. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина /15 легла на функционален принцип от съответните отделения – ІВО, ІІВО, ХО,ДО,НО, Очно и ОТО/

Стационарен блок с 402 легла

1. Отделение по вътрешни болести – Първо вътрешно отделение с легла по кардиология, ендокринология и болести на обмяната, токсикология, гастроентерология, физикална рехабилитационна медицина 42 легла
/2 легла –ОФРМ/

2. Отделение по вътрешни болести – Второ вътрешно отделение с легла по пневмология и фтизиатрия, нефрология, хематология, ревмокатология и кардиология
44 легла
/2 легла –ОФРМ/

3. Отделение по хирургия 48 легла
/2 легла –ОФРМ/

4. Отделение по ортопедия и травматология 18 легла
/2 легла ОФРМ/
5. Отделение по урология 11 легла
Операционни зали – 2
В.т.ч. – отворени операции
-ендоскопски изследвания и операции
6. Операционен блок

 • Хирургична операционна зала – 2
 • Ортопедо травматологична зала – 1
 • Септична превързочна ХО и ОТО- 1
 • Зала събуждане и приспиване- 1

7. ОАРИЛ 8 легла

8. Отделение по нервни болести 33 легла
/3 легла ОФРМ/
9. Отделение по педиатрия 34 легла
/2 легла –ОФРМ/

И разкрити:
– сектор по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система
– учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет /занималня/

10. Отделение по акушерство и гинекология 37 легла
В т.ч. Сектор родилен 14 легла
Сектор гинекология 6 легла
Сектор патологична бременност 16 легла
Раждане с повишен риск 1 легло

И разкрити :
2 операционни зали /септична и асептична/
2 родилни зали /септична и асептична/
1 предродилна зала

11. Отделение по неонатология 14 легла
12. Отделение по инфекциозни болести 09 легла за лица над 18 год. 04 легла за лица под 18 год. /базирани в основната страда на „МБАЛ Търговище” АД – І-ви етаж северно крило/
13. Отделение по кожни и венерически болести 15 легла
14. Отделение по УНГ 8 легла

И разкрити:
–аудиологичен сектор и отоневрологични изследвания
-операционна зала – 1
– Ендоскопски кабинет

15. Отделение по очни болести 9 легла
Операционна зала -1
/2 легла –ОФРМ/
16. Отделение по психиатрия 68 легла
в т.ч.
Психиатрия – 58 легла
Детска психиатрия – 10 легла
Дневен стационар – с 10 места

Административно-стопански блок

1. Административни дейности
– счетоводство
– статистика
– човешки ресурси
– деловодство
2. Обслужващи дейности
– Транспортно звено
– Перилно стопанство
– Парова централа
– Поддръжка на МТБ
-Звено за оперативно медицинско осигуряване с АТЦ
3. Централна стерилизационна