в НЗОК, Сливен
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 2 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: май 1, 2020
34301

Контактна информация

620_slivenbolnitsa

Основна информация

През пролетта на 1879 г. се открива първата градска болница в гр.Сливен в базата на военния лазарет, който се закрива след заминаването на руските войски от България. Болницата функционира с 15 легла и се помещава в стара турска къща с ниски стаи и един коридор. За издръжката и управлението на болницата се грижи благотворителното дружество „Свети Пантелеймон“. През 1888 г. е направено предложение да бъде разширена в „губернска болница“ с 50 легла и е обявена за първокласна. Първият управител на болницата е д-р Георги Вълков Миркович, а окръжен лекар е д-р Начо Планински. Първата старша сестра е Елена Черкас – изпратена от Руския Червен кръст, да подготви жени от местното население за милосърдни сестри, които не само да я заместят след нейното заминаване в Русия, но и да обучават новопостъпващите.

В началото на м.август 1898 г. болницата е преместена в две нови сгради и разполага с аптека, операционна стая и амбулатория. Нараства постепенно и броят на лекуваните граждани – стационарно са лекувани 207 болни, а амбулаторно 1917. През 1893-1894 г. са доставени първите необходими хирургически инструменти, а първият лекар-хирург е д-р Калатинов. През м.октомври.1985 г. се обособяват две отделения – вътрешно и хирургично.

Много по-добри условия за работа се създават след изграждането на нова болница през 1903 г. – сегашната централна сграда на пневмо-фтизиатричната болница. В 1907 г. броят на лекуваните стационарно болни нараства на 1381, а броят на амбулаторно болните е 4611.

Периода 1923-1944 г. не бележи такова развитие в лечебната дейност на болницата, което да отговаря на растящите нужди на населението. По същото време функционират и частни добре уредени болници, превъзхождащи условията в държавните болнични заведения.

Основна дейност

Европейски проекти

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Проект ЗМС-02-187/01.06.2011 г.

„ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ АД ГР. СЛИВЕН“

Проектът е с бенефициент МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД.

Изпълнява се с финансовата подкрепа на оперативна програма„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“

Телефонен Указател

Aдминистрация:

Изпълнителен директор, Адм.секретар – 611 701

Зам.директор „Медицински дейности“ – 611 703
Зам.директор „Административни дейности“ – 611 711
Главна медицинска сестра – 611 725
Главен счетоводител – 611 738
Деловодство – 611 726
Счетоводство – 611 761
ТРЗ – 611 802
Каса – 611 760
Личен състав – 611 728
Маркетинг, статистика, соц. работник – 611 778
Мед.формуляри и Архив – 611 815
Правен съветник – 611 710

Отделение по вътрешни болести:

Лекарски кабинет – 611 812
Сестри – 611 805

Нефрологично отделение:

Лекарски кабинет – 611 771
Сестри – 611 818

Отделение по пневмология и фтизиатрия:

Лекарски кабинет – 611 771
Сестри – 611 774
Бронхологичен кабинет – 611 762
Фтизиатричен сектор – 0879405394

Отделение по кардиология:

Началник отделение – 611 704
Секретар – 611 747
Интензивен сектор – 611 838

Отделение по ендокринология:

Лекарски кабинет – 611 786
Секретар – 611 775

Отделение по гастроентерология:

Началник отделение – 611 734
Сестри – 611 787
Фибро-гастроскопичен кабинет – 611 777

Урологично отделение:

Лекарски кабинет – 611 751
Сестри – 611 749
Операционна зала – 611 759

Отделение по реанимация – ОАИЛ:

Началник отделение – 611 742
Сестри – 611 739

Неонатологично отделение:

Лекарски кабинет – 611 724

Отделение Уши Нос Гърло:

Началник отделение – 611 793
Сестри – 611 795
Операционна зала – 611 753

Хирургично отделение:

Старша мед.сестра – 611 750
Секретар – 611 752
Интензивен сектор – 611 733
Детски сектор – 611 756
Операционна зала – 611 765

Акушеро-гинекологично отделение:

Началник отделение – 611 788
Старша акушерка и секретар – 611 781
Родилна зала – 611 731
Родилен сектор – 611 746
Родилен изолатор – 611 780
Гинекологичен сектор – 611 770
ВИП стая – 611 764

Ортопедо-травматологично отделение:

Началник отделение – 611 779
Лекарски кабинет – 611 758
Старша медицинска сестра – 611 807
Операционна зала – 611 759
Гипсовъчна зала – 611 735

Отделение по неврохирургия:

Началник отделение – 611 754

Неврологично отделение:

Началник отделение – 611 755
Лекарски кабинет – 611 791
Страша медицинска сестра и секретар – 611 790

Детско отделение:

Началник отделение – 611 820
Лекарски кабинет – 611 806
Старша медицинска сестра и секретар – 611 743
Интензивен сектор – 611 834

Отделение по образна диагностика:

Лекарски кабинет – 611 748
Регистратура – 611 745
Рентг.техници – 611 792

Отделение по функционална диагностика:

Началник отделение – 611 768
Старша медицинска сестра – 611 767

Очно отделение:

Началник отделение – 611 737
Старша медицинска сестра – 611 773
Операционна зала – 611 833

Клинична лаборатория:

Началник отделение – 611 772
Лаборанти – 611 789

Микробиологична лаборатория:

Началник отделение – 611 784

Отделение по съдебна медицина:

Началник отделение – 611 757

Патологоанатомично отделение:

Началник отделение – 611 732
Старша лаборантка – 611 730

Отделение по ранна рехабилитация:

Началник отделение – 611 836
Рехабилитатори – 611 782
База Минерални бани – 045112839

Психиатрично отделение:

Началник отделение – 611 769
Сестри – 611 835

Отделение по хемодиализа:

Началник отделение – 662 698

Инфекциозно отделение:

Началник отделение – 667 522

Спешно отделение:

Началник отделение – 611 717
Сестри – 611 813
Информатор – 611 804

Приемно-консултативно отделение:

Хирургичен кабинет – 611 708
Терапевтичен, нефрологичен и пулмологичен кабинет – 611 766
Неврологичен кабинет – 611 729
Ендокринологичен и кардиологичен кабинет – 611 729
УНГ кабинет – 611 783
Гастроентерологичен кабинет – 611 777
АГО кабинет – 611 808

Кръвен център:

Началник отделение – 662 623
Кръвна банка – 611 823

Информационно осигуряване и контрол на медицински дейности – ИОКМД:

Началник отдел – 611 707
Медицинска статистика – 611 778
Кодировчици – 611 841

ТЕЛК:

Председател – 623 062

Стерилизационна – 611 763
Склад – 611 821
Пералня – 611 785
Дезинфектор – 611 736
Ремонт и поддръжка – 611 817
Строителен техник – 611 819
Снабдител – 611 818
Ел.техници – 611 816
Кислородни техници – 611 830
Дърводелец и водопроводчик – 611 827
Шлосер – 611 822
Котелно – 611 828
Пералня – 611 785
Сектор Автотранспорт – 611 803
Сектор Хранителен – 611 840

Охрана

Административен вход – 611 839
Централен вход – 611 825
Югоизточен портал – 611 826

МЦ „Миркович“:

Регистратура – 611 797
Старша медицинска сестра – 611 799
Неотложна помощ и Детски кабинет – 611 796
Ортопедичен кабинет – 611 801
Неврологичен кабинет – 611 800
Ендокринологичен кабинет – 611 796

Съществено развитие и увеличаване на болничните легла в Сливенската болница се осъществява през 1930 г.. 100 са болничните легла. Персоналът се състои от 23 души, от които 4 лекари, 1 аптекар, 1 фелдшер, 2 медицински сестри и 15 болногледачки. През 1938 г. леглата нарастват на 120, а отделенията са вече 3 – вътрешно, хирургично с гинекология и отделение за гръдноболни. През този период в града ни възникват епидемии от коремен тиф, петнист тиф, тежки форми на малария, бяс, детски паралич, туберкулоза и др., завършващи с много смъртни случаи. Това е период, характеризиращ се с рязко снижение на жизненото равнище на населението.

В годините непосредствено преди 9.ІХ.1944г. болницата заема три сгради – един централен павилион, в който се помещава вътрешно и хирургично отделение, един павилион за заразно болни и един павилион за гръдно болни. Увеличен е отново броят на болничните легла на 150, разпределени в горните 4 отделения. Персоналът също се увеличава на 42 души, от които 6 лекари и 7 среден медицински персонал. По това време в болницата липсват лаборатория, рентген, а изследванията се извършват от самите лекари в съвсем ограничен обем, които се уповавали най-вече на своите познания и опит. Последователно през дългите години на съществуване на здравното заведение, са работили известните лекари д-р Марин Шишков, д-р Исак Израилов, д-р Нейчо Иванов, д-р Иван Станчев, д-р Крум Камбосев, д-р Иван Наумов, д-р Стефан Камбосев, д-р Васил Станев, д-р Тимев, д-р Касабов, д-р Пташников и др., които са спомогнали за развитието и утвърждаването на Сливенската болница.