в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3803

Контактна информация

Многопрофилната болница за активно лечение Национална кардиологична болница (МБАЛ „НКБ“) е университетска болница – една от най-големите специализирани болници на Балканския полуостров. Специалистите на НКБ осъществяват високоспециализирана медицинска помощ (диагностика, лечение и рехабилитация) при възрастни и деца, експертиза на работоспособността и консултативна помощ за цялата страна.


Главни направления на медицинска помощ


При възрастни:

 • Кардиология – Спешна кардиология,
 • Електрофизиология и радиофреквентна аблация, Ритъмни и проводни нарушения, Кардиологична рехабилитация, Електрокардиостимулация
 • Сърдечна хирургия
 • Съдова хирургия и ангиология
 • Неврология – Спешна неврология
 • Хемодиализа

При деца:

  • Детски болести Интензивно лечение
  • Детска кардиология
  • Следоперативно интензивно лечение
  • Детска кардиохирургия


За персонала


В НКБ работят 884 души – 190 лекари, 482 специалисти по здравни грижи и 212 души немедицински персонал. Лекарите имат поне една призната медицинска специалност. От тях преподаватели са един академик, 12 хабилитирани сътрудници (професори, доценти, старши научни сътрудници), 67 асистенти и научни сътрудници.

В НКБ са разкрити 331 болнични легла, от които 55 в отделението за кардиологична рехабилитация в Банкя, а 58 са в клиники и отделения за интензивно лечение.

История

Националната кардиологична болница е основана през 1961-1962 г. Основната мисия на болницата, от създаването й до днес, е да развива кардиологичната наука и практика в България в едно с формирането на кадри в три големи области на медицината: кардиология за възрастни и деца, сърдечна и съдова хирургия.

Етапите в развитието на болницата отразяват основните етапи от реорганизацията на здравната система в България.

1962 г. В III градска болница се базират няколко катедри на ИСУЛ* – по сърдечносъдови заболявания, по сърдечносъдова хирургия и анестезиология, клинично отделение на катедрата по детски болести и други по-малки структури. Това е първообразът на сегашната НКБ.

1972 г. В рамките на Медицинска академия** тези структури заедно с други звена от ВМИ-София (група по изучаване на артериалната хипертония и някои лаборатории) се обединяват в Научен институт по сърдечносъдови заболявания (НИССЗ).

1986 г.

Чрез нова интеграция в рамките на Медицинска академия на всички структури работещи в областта на кардиологията, сърдечната и съдова хирургия (НИССЗ, клиниката по сърдечна хирургия към катедрата по хирургия при ВМИ, клиниката по кардиология към катедрата по вътрешни болести и някои други звена от ВМИ – София) се основава Националният център по сърдечносъдови заболявания (НЦССЗ).

1996 г.

Към НЦССЗ се присъединява Националния център по кардиологична рехабилитация в Банкя и се създава Националният център по сърдечносъдови заболявания и рехабилитация (НЦССЗР).

2000 г.

НЦССЗР е преобразуван в Специализирана болница за активно лечение на сърдечносъдови заболявания (СБАЛССЗ) – ЕАД. Под това название съществува и до днес. Накратко, Национална кардиологична болница (НКБ).

* ИСУЛ – институт за специализация и усъвършенстване на лекарите.

** Медицинска академия – мега структура съществувала от 1972 до 1990 г., в която са обединени всички научни и висши учебни звена в областта на медицината на територията на София.


Структура

Управление

Националната кардиологична болница, съгласно закона за ЛЗ и ТЗ e еднолично акционерно дружество със 100 % държавна собственост.

Управлява се от Борд на директорите, който се назначава от Министъра на здравеопазването.

Борд на директорите

Председател:

Яни Нинков

Изпълнителен директор:

доц. Владимир Пилософ

Икономически директор:

доц. Християн Танушев

Главна мед. сестра:

Божидара Борисова

Бордът на директорите на НКБ управлява с помощта на следните консултативни органи:

Директорски съвет

Медицински съвет

Комисии

Съвет по здравни грижи


Администрация

Административно-стопански блок

Административен отдел – включва:

Сектор “Поддръжка и ремонт”

Сектор “Автотранспорт”

Сектор “Деловодство”

Административен сектор – Банкя

Икономически отдел – включва:

Сектор “Счетоводство”

Сектор “ТРЗ”

Сектор “Човешки ресурси” (личен състав)

Сектор “Материално-техническо снабдяване”

Отдел “Наука и учебна работа и информационно осигуряване” – включва:

Сектор “Научна и учебна дейност”

Сектор “Администриране на БИС”

Сектор “Архив”

Сектор „Грижи за болния“

Сектор „Епидемиология и болнична хигиена“

Административните отдели ползват интегрираната болнична информационна система, което позволява подготовката на важни за болничния мениджмънт справки за движението на финансовите потоци и управлението на човешките ресурси.

Работещите в администрацията сътрудници на НКБ имат висока квалификация и професионален опит, което им позволява да осъществяват следните дейности:

Управление на финансовите ресурси

Подготовка на трудовите договори с персонала

Подготовка и провеждане на конкурсите по Закона за обществените поръчки

Подготовка на договорите за доставка на медикаменти, медицински и немедицински изделия

Организация и координация на договорите за поддръжка и ремонт на медицинска и немедицинска техника

Вътрешен ред и сигурност в НКБ

Административните отдели на НКБ се подпомагат от функционални екипи, създадени със заповед на изпълнителния директор:

Комитет по безопасни условия на труд

Финансово-икономически съвет

Комисия за контрол върху разходването на финансови и материални ресурси

Комисия по социални дейности

Комисии за провеждане на търгове по Закона за обществените поръчки


Научна дейност

Научно-изследователската работа в НКБ е продължение на 50 годишна традиция, създала школа за развитие и обучение на студенти и специалисти в областта на сърдечно-съдовите заболявания и сърдечно-съдовата хирургия. Националната кардиологична болница е правоприемник на базираните през 1962 г. катедри по сърдечно-съдова хирургия, ревмокардиология и детска кардиология към ИСУЛ и на Научния институт /център по сърдечно-съдови заболявания (1972-2000).

Образователната политика е залегнала в мисията на МБАЛ-НКБ за подготовка на високо квалифицирани кадри, в съответствие с изискванията за образователно-научни и образователно-квалификационни степени.

Високо квалифицираният академичен състав (1 професор, 16 доцента, 46 – гл.асистента, 27 – асистента и присъдените научни степени: “доктор” – 23, “доктор на мед. науки – 2) и уникалните лаборатории, правят НКБ водеща в обучението и научно-изследователската работа по кардиология, детска кардиология, сърдечносъдова хирургия, образна диагностика, лабораторна диагностика.

НКБ осъществява значителна научно-приложна дейност, която е във връзка с прилаганите съвременни методи за диагностика и лечение. През изминалата година са представени над 250 научни съобщения на световни, европейски, национални и регионални научни прояви (70 публикации в пълен текст, 150 доклади и постери на научни конференции, 170 лекции на симпозиуми и работни срещи).