в Лаборатории
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
31488
НРЛ по туберкулоза гр. София, бул. Генерал Николай Г. Столетов №44
02 831 91 25 / 02 931 23 22 / вътр.236, 251
  tb_nrl(@)abv.bg
https://zdravenspravochnik.com/?p=5631

НРЛ по туберкулоза е нова лаборатория в структурата на НЦЗПБ. Открита е на 01.07.2005г. с цел разрешаване на най-наболелите проблеми на микробиологичната диагностика на туберкулозата в страната и във връзка с Националната Програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004 – 2006 г.

Точността и надеждността на резултатите, издавани от НРЛ по туберкулоза са гарантирани, тъй като лабораторията е акредитирана по ISO 17 025 и сертифицирана от INSTAND, Германия и СЗО Супранационалната лаборатория по туберкулоза, ISS, Италия. НРЛ по туберкулоза се ръководи от д-р Елизабета Бачийска. Основни направления в дейността на лабораторията са:

• Рутинна диагностика на туберкулозата чрез конвенционални и модерни молекулярни методи – от специфичната обработка на постъпилите клинични проби до изолиране на щам, определяне на резистентността и видова идентификация

• Потвърждаване на всички MDR туберкулозни щамове, изолирани в лабораторната мрежа в страната

• Видова идентификация на микобактерийни не туберкулозни щамове (NTM) • Референтната дейност, свързана с осъществяването на външен лабораторен контрол два пъти годишно на цялата лабораторна мрежа за микробиологична диагностика на туберкулозата в страната в зависимост от обхвата на дейност, съгласно стандарта по микробиология гарантира точността и надеждността на резултатите • Научна дейност – участие в международни научни програми, конгреси, конференции, научни публикации

• Учебна дейност – обучение на лабораторните специалисти, ангажирани пряко с микробиологичната диагностика на туберкулозата лекари, биолози и лаборанти, както и на специализанти и докторанти

• Участие в редица програми, като: „Националната програма за контрол на туберкулозата в България”, програмите, финансирани със средства на Глобалния фонд: „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на Националната програма за контрол на туберкулозата”

[note color=“83c76f“]

Завеждащ НРЛ по туберколоза д-р Елизабета Бачийска

тел. 02 8319125

Състав на лабораторията:


Ана Иванова, биолог – магистър
Юлияна Атанасова, биолог – магистър
Станислава Йорданова, биолог- бакалавър
Габриела Василева, лаборатотен работник
[/note] [spoiler title=“Изследвания провеждани в лабораторията“ open=“0″ style=“2″]

Подходящи за изследване са клинични материали, представителни за локализацията на инфекцията и преценени от специалист: лекуващ лекар, фтизиатър, пулмолог, личен лекар и др.

За осигуряване на оптимална микробиологична диагноза на туберкулозата е задължително, клиничните проби от пациента, постъпващи в лабораторията да отговарят на определени изисквания:

1. Пробата да е поставена в стерилен контейнер за еднократна употреба

2. Пробата да е в достатъчно количество (3-5 мл)

3. Ако пробата е храчка – да се доставят три последователни дни, като поне една от пробите трябва да бъде т. нар. „първа сутрешна храчка” т.е. дадена от пациента сутрин след ставане и преди хранене

4. В случаите на изследване с диагностична цел пробите да бъдат взети преди началото на противотуберкулозното лечение

5. Вземането на специфичните материали да е осъществено от специалист напр. ликвор, синовиална, плеврална, перикардна течност, костен мозък и др.), като са спазени всички правила на асептиката

6. Пробата да бъде придружена от съпроводително писмо (бележка, фиш, направление), съдържащо изписаната ясно и четливо информация: лечебно заведение и лекар, изпращащ пробата; телефони за контакти с тях; трите имена на пациента; възраст; пол; дата на раждане; пълен адрес; телефон за контакти; диагноза; цел на изследването – за диагноза или проследяване; вида на изследването, което се иска; дата на вземане на материала и дата на изпращане в лабораторията.

7. Контейнери с нарушена цялост, с изтичащ материал, нестерилни, без съпроводително писмо не се приемат в лабораторията за изследване.

Основни изисквания при отделянето на храчка, предназначена за микробиологично изследване за туберкулоза:

1. Събира се първа сутрешна храчка преди закуска, след хигиена на устната кухина (след сваляне на протезите, ако има такива и след продължително изплакване на устата с топла вода).

2. Храчката се отделя след закашляне, като стремежът е тя да бъде от дълбочината на трахео – бронхиалното дърво

3. Пациентът допира отворения стерилен контейнер (с винтова капачка и широк отвор) до долната си устна и отхрачва внимателно в него, като внимава да не се разлива материал извън контейнера.

4. При индуцирана храчка, след инхалация с хипертоничен, солен разтвор в съпроводителното писмо, ясно и отчетливо да бъде отбелязано, че материалът е индуцирана храчка.

5. Храчката да бъде доставена в лабораторията по възможност след отделянето й. Ако това не може да бъде осъществено, допустимо е съхранение в хладилни условия от 4°C до 8 °C, но не повече от 48 часа.

6. Храчка за микробиологично изследване се изследва преди започване на противотуберкулозната терапия!

7. Слюнката не е подходяща за микробиологично изследване за туберкулоза и няма диагностична стойност при това заболяване! В микробиологичната лаборатория не се приемат неправилно взети, съхранени или транспортирани проби!

Видове материали за микробиологично изследване на туберкулозата: В зависимост от локализацията на туберкулозния процес и след преценката на лекар се изследват следните видове материали:

1. Материали от дихателната система: храчка; индуцирана храчка; бронхоалвеоларен лаваж, трахеален аспират, трансторакална аспирационна биопсия.

2. Материали от храносмилателната система: стомашни промивни води, фецес.

3. Материали от отделителната система: урина.

4. Материали от половата система: еякулат, менструална кръв, интраоперативни аспирати и тъканни проби.

5. Материали от кожа и меки тъкани: раневи секрети; тъканни частици от порезни рани и биопсия.

6. Материали от затворени кухини: плеврален пунктат, перикарден пунктат, ликвор, ставен пунктат, перитонеален пунктат, костен мозък.

7. Други материали: гной от студен абсцес, пунктат от лимфен възел, трупни материали

Видове микробиологични изследвания за туберкулоза, осъществявани в НРЛ по туберкулоза:

Всички микробиологични изследвания за туберкулоза са безплатни за пациента, след компетентната преценка на лекар-специалист за необходимостта от този вид изследвания.

1. Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Ziehl-Neelsen за киселинно устойчиви бактерии: Изследват се всички видове клинични материали с изключение на урина и кръв.

2. Флуоресцентно микроскопско изследване за киселинно устойчиви бактерии: Изследват се всички видове клинични материали с изключение на урина и кръв.

3. Конвенционално културелно изследване за туберкулоза – на твърда хранителна среда: Изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.

4. Културелно изследване за туберкулоза – на течна хранителна среда с автоматизирана система: Изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.

5. Видова идентификация на микобактерии (клинично значими микобактерии), с молекулярен тест чрез амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява след изолиране на чиста бактериална култура.

6. Тест за лекарствена чувствителност към първи ред противотуберкулозни лекарствени препарати с автоматизирана система. Изследването се осъществява само след изолиран щам M. tuberculosis complex от клинична проба.

7. Тестове за определяне на лекарствена резистентност към първи и втори ред противотуберкулозни лекарствени препарати чрез молекулярен тест с амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява само от микроскопски положителна проба за куселинно устойчиви бактерии (КУБ) от дихателната система или от налична чиста култура M. tuberculosis complex

[/spoiler] [spoiler title=“Публикации на Национална референтна лаборатория по туберкулоза“ open=“0″ style=“2″]

1. Е. Бачийска., Наръчник за микробиологична диагностика на туберкулозата, 2005, 9-93

2. С. Панайотов, Г. Иванова, Е. Бачийска. 2009. Молекулярни методи за генотипиране на Mycobacterium tuberculosis. Съвременна медицина. 60, 5-6:140-147

3. E.Keulean, D.Popov, E.Bachiyska, T. Anakieva, Sh. Tete, Probl. Inf.Parasit. Dis, vol 37,number 1/2009, Containment of tuberculosis in prisosns- a keypoint of the global policy

4. Stefan Panaiotov, Massimo Amicosante, Marc Govaerts, Elizabeta Bachiyska, Nadia Brankova, Victoria Levterova. 2010. Diagnostic and Molecular Epidemiology Methods of Mycobacteria. Монография COST

5. Valcheva, Violeta; Mokrousov, Igor; Panaiotov, Stefan; Bachiiska, Elizabeta; Zozio, Thierry; Sola, Christophe; Markova, Nadya; Rastogi, Nalin. 2010. Bulgarian specificity and controversial phylogeography of Mycobacterium tuberculosis spoligotype ST125_BGR. FEMS Immunology & Medical Microbiology, 59 (1): 90 – 99, DOI: 10.1111/j.1574-695X.2010.00667.x

6. S. Panaiotov, E. Bachiyska, V. Levterova, N. Brankova, A. Ivanova, D. Merdjanov, Y. Atanasova, T. Kantardjiev. 2010. Limited evidences for spread of Mycobacterium tuberculosis ‘Beijing’ genotype in Bulgaria. Problems Infect. Parasit. Dis. 38:1:7-9

7. E. Bachiyska, T. Kantardjiev, A. Ivanova, Y. Atanasova, D. Merdzhanov. 2010. Diagnosis of tuberculosis – 5 years experience after the establishment of the TB National Reference laboratory, National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Problems Infect. Parasit. Dis. 38:1:4-6

[/spoiler]


Вижте по-голяма карта