в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
38094

СБАЛО - София

СБАЛ по Онкология - СофияАдрес на СБАЛО - София гр. София, ул. Пловдивско поле 6
Телефони 02 8076 299 / 02 8720 651
Email info(@)sbaloncology.bg
официален сайт на СБАЛО - София www.sbaloncology.bg

СБАЛО - София

СБАЛО ЕАД е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява:

 • високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната;
 • прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака;
 • ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации;
1OLYMPUS DIGITAL CAMERA4536
СБАЛО - София

 • на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ;
 • провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията;
 • дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване;
 • извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания;
 • провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.
СТАТУТ НА СБАЛО-ЕАД
Понастоящем СБАЛО-ЕАД е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология;

База за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти.

Като правоприемник на Националния онкологичен център, Болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака и национален координатор по онкология.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ

Общата численост на персонала в СБАЛО-ЕАД към 30.06.2009 г. е 547 души, от които заетите длъжности по щат са 436, заети от толкова физически лица. Свободните щатни бройки към същата дата са 111. Разпределението на щата е както следва:

Лекари – 117 броя, заети от 117 физически лица, от тях:

 • с 1 специалност – 106 физ. лица (90,6 % от общия брой лекари)
 • с 2 специалности – 57 физ. лица (48,7 %)
 • с 3 специалности – 11 физ. лица (9,4 %)
 • без специалност: – 11 физ. лица (9,4 %) (всички те са зачислени за специализация)

Най-голям е броят на лекарите с призната специалност “Онкология” – 57 физически лица, което представлява 53,8 % от лекарите със специалност и 48.7 % от общата численост на лекарите. Следват лекарите с призната специалност по хирургия, вътрешни болести и акушерство и гинекология. Средната възраст на лекарите е 52 години, а средният трудов стаж – 20 години.

Специалисти по здравни грижи – 244 броя по щат, заети от 188 физически лица. Свободните щатни бройки са 56. Специалистите по здравни грижи имат следните образователни степени:

Съотношението лекари:специалисти по здравни грижи в лечебното заведение е 1:1.6, което е далеч под националните и европейски критерии.

РЪКОВОДСТВО – Д-р Валентин Ангелов


♦ Роден на 13 май 1961г. в гр. Кюстендил;
д-р валентин ангелов♦ Завършва Висшия медицински институт гр. София, специалност „Медицина” през 1988г.;
♦ През 2004г. защитава клинична специалност по „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия“;
♦ Магистър по „Здравен мениджмънт и управление в здравеопазването”в НБУ от 2002г.;
♦ Магистратура по Бизнес администрация в УНСС от 2010г.;
♦ Магистър по Психология в ЮЗУ от 2008г.;
♦ Свободен докторант във ФОЗ при МУ София от 2010г.;
♦ Специализация в Англия – „Организация на спешната помощ”;
♦ Специализация в САЩ – „Изработване на здравноосигурителни продукти”;
♦ 13 години работи като Главен асистент в клиниката по „Анестезиология, реанимация и интензивни терапия“ в Университетската болница „Св. Екатерина“ – София до 2002г.;
♦ Две години е Директор „Медицински дейности“ в първото лицензирано дружество за здравно осигуряване – „Закрила“, а след това основава и ръководи МДЦ „Закрила“ ЕООД до 2004г.;
♦ Последните 9 години – Главен изпълнителен директор на ДЗИ Здравно осигуряване;
♦ От 8 октомври 2013г. е Изпълнителен директор на Националната онкологична болница.

СТРУКТУРА


Консултативно-диагностичен блок

Началник на Консултативно-диагностичен блок в СБАЛО е Д-р Красимир Катерински

РЕГИСТРАТУРА И ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
-за записване на преглед в поликлиниката или провеждане на изследване на нележащи в болницата пациенти
КЛИНИКА ПО “НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА”
-сцинтиграфия
-SPECT/CT и консултации на ПЕТ/КТ (т.е. PET-CT)
-туморни маркери Ca 15-3, Ca125, CEA, Ca 19-9, PSA Tg, щитовидни хормони
-рецептори при тумори на млечната жлеза
ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
-на дишането, бронхоскопия, ехокардиография
КАБИНЕТ ПО МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ
„РЕНТГЕН“ – ОТДЕЛ. ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
-мамография, ехография (ултразвук), скенер (КТ), иригография, рентгенови снимки и др.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
-кръвна картина, изследване на урина, туморни маркери и др.
МИКРОБИОЛОГИЯ
КЛИНИКА „КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ
ТЕЛК

Болнична аптека
РЪКОВОДИТЕЛ


управител – Маг.фарм. К. Станева
тел. 80-76-291; 870 51 74,
служ. мобилен: 0878 219 767
e-mail: staneva_kalina@abv.bg

Административно- стопански блок

adm
СБАЛО - София
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване, която включва следните отдели:

Отдел ”Стопански”

 • сектор „Финансово-счетоводен“ – тел. (02) 8076 292, факс (02) 8720651
 • сектор „Програми и проекти“ – тел. 02/ 8076 235
 • сектор „Обществени поръчки“- тел. 02/ 8076 355
 • сектор „Материално снабдяване“- тел. 02/ 8076 240
 • сектор „Техническо обслужване“- тел. 02/ 8076 235
 • сектор „Болнична хигиена“- тел. 02/ 8076 221
 • сектор „Болнична кухня“- тел. 02/ 8076 290

Отдел “ Човешки ресурси, деловодство и архив”
Ръководител г-жа Наташа Цветкова – тел. 02/ 8076 256

 • сектор „Управление на персонала“- тел. 02/ 8076 255
 • сектор „Архив“- тел. 02/ 8076 224
 • сектор „Деловодство“- тел. 02/ 8076 256

Отдел „Информационен“

 • сектор „Болнична информационна система“- тел. 02/ 8076 204
 • сектор „Дейности по договори с НЗОК, СЗОК, ЗОДФ и лечебни заведения“- тел. 02/ 8076 249
 • сектор „Медицинска статистика“- тел. 02/ 8076 205

НСБАЛХЗ - София

Вижте по-голяма карта
НСБАЛХЗ - София