в Полезно
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: януари 20, 2017
36422
стм витрум

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско – съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.
Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в, 25г и 25д от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

banner_vitrum

Службата по Трудова медицина при СТМ-ВИТРУМ ЕООД – Димитровград е създадена през 2012 г.и е регистрирана в Министерство на дравеопазването под № 544 от 06.12.2012 г.

Основните насоки ,в които СТМ-ВИТРУМ ЕООД оказва съдействие на своите контрагенти, съобразно изискванията със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина,както и редица поднормативни актове са:

♦ Консултации и помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
♦ Оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
♦ Предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
♦ Наблюдение на здравното състояние на работещите;
♦ Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
♦ Службата по трудова медицина води и съхранява документацията
♦ Обобщен анализ, включващ: информация за временната нетрудоспособност по данни от копия на болнични листове; информация за трайна нетрудоспособност; за регистрирани професионални болести, трудови злополуки и резултати от извършените периодични медицински прегледи и изследвания.
♦ Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ.
♦ Обучение по безопасност и здраве при работа, съгл. Наредба № РД 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, включено в договора.
♦ Консултира и подпомага работодателите във връзка с подаване на ежегодната Декларация по чл.15 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд
♦ Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа
♦ Консултация и подпомагане на работодателя при провеждане на задължителни периодични медицински прегледи
♦ Консултация на работодателя относно задължителното застраховане за риска трудова злополука,ползването на допълнителен платен годишен отпуск,намалено работно време и безплатна храна.
♦ Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и заключения от първоначален и периодичен медицински преглед
♦ Методична помощ относно изготвяне на фирмената документация по здравословни и безопасни условия на труд
♦ Службата по трудова медицина извършва своята дейност в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Услуги:

Оценка на риска

Оценката на риска се изготвя в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 11 май 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска съвместно с работодателя

Обучение

1.Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Групите и Комитетите по условия на труд;
2.Обучения в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. се обучават:

♦ длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
♦ лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по
безопасност и здраве при работа;
♦ членовете на комитета/групата по условия на труд;
♦ работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и
поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква
правоспособност за работа;
♦ длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд;
♦ работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на
други лица здраве и живот.

Консултации

Консултации относно провеждане на периодични профилактични медицински прегледи и изготвяне на свързана с тях учетна документация

♦ Обобщен анализ за здравословното състояние на работещите въз основа на извършените профилактични медицински прегледи,
♦ Издаване на заключение за пригодността на работещия да изпълнява дадената дейност въз основа на задължителния медицински преглед
♦ Насочване на работещите при откриване на здравен проблем по време на профилактичния медицински преглед към личния лекар за доуточняване на здравословното им състояние.
♦ Издаване на Карта за преглед на хартиен носител за регистриране на резултатите от проведения профилактичен медицински преглед.

Охрана на труда

Служба по трудова медицина, предлага на своите клиенти разработване на всички видове заповеди, програми, инструкции за безопасна работа и други документи в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

♦ Програми и заповеди за видовете инструктажи в съответствие с изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
♦ Разработване на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения, инструменти, и др.
♦ Създаване на Групи и Комитети по условия на труд, съгласно изискванията на чл.27 и чл.28 от ЗЗБУТ.
♦ Утвърждаване на списъци за личните предпазни средства и специално работно облекло.
♦ Разработване на програма за предотвратяване или намаляване на рисковете.
♦ Разработване на физиологичен режим на труд и почивка на работници и служители
♦ Разработване на правилник за Вътрешния трудов ред съгласно чл.127 от КТ.
♦ Съдействие и оформяне за необходимите документи за наемане на работа на лица под 18 г.

За контакти:

Д-р Володя Тинчев – Управител
тел: 0876 479 444
e-mail: vitrum@abv.bg