в НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: февруари 9, 2017
32231
logo sansi

Контактна информация

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА САНСИ е пререгистрирана с удостоверение № 019-3/11.01.2012 г., издадено от Министерство на здравеопазването.

В момента ние работим като една от най-конкурентноспособните фирми в нашата област – бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една цел: минимизиране на рисковете и дори тяхното отстраняване, спазване на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност.

Eкипът на СТМ САНСИ е с натрупан опит по проблемите на безопасност и здраве при работа. В състава на фирмата работят лекар със специалност „трудова медицина“, инженери специалисти по „безопасност и здраве“, химик, физик, икономисти, лекари с различни специалности.

С цел напълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите и стриктно спазване на приложимите нормативи, както и непрекъснато подобряване качеството на нашите услуги, в „Санси” ООД има внедрена система за управление на качеството по изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

Медицински център

Кабинетите на МЦ се намират на ул.Независимост №2, ДКЦ 1, ет.2

stethoscope and pen resting on a sheet of medical lab test results, with patient file and x-ray or mri film

Медицински център Санси има богат практически опит в организирането и извършването на профилактични прегледи и изследвания на предприятия съгласно Наредба №3/1987г. на МЗ или по избор на клиента. Разполагаме и с мобилни екипи и апаратура, което ни позволява успешно да обслужваме клиентите си в цялата страна. За всяка фирма разработваме график за преминаване, който е съобразен с броя на служителите, спецификата на дейност и работното им време. Медицински център Санси има гъвкава ценова политика при сключване на договори за профилактични прегледи, а за лоялните ни клиенти предлагаме преференциални цени. Всяка година предлаганите услуги се актуализират, тъй като се стремим да обхванем максимално точно заболяванията на служителите.

Задължителните периодични медицински прегледи (по Наредба №3/1987г. на МЗ) се определят от специалисти на служба по трудова медицина и са съобразени с вредните фактори на работната среда, длъжността и възрастта на служителите.

МЦ Санси извършва прегледи и консулти на граждани, явили се самостоятелно в кабинетите на МЦ.

Предлагаме специалисти в следните специалности : хирург, терапевт, специалист образна диагностика, офталмолог, невролог, УНГ и др.

Дезинфекционна станция

Станция за ДДД

hlebarkiПредлагаме Ви целогодишен абонаментен договор за систематично и комплексно наблюдение и обработване на Вашите производствени помещения и търговски обекти. Станцията за ДДД работи на база нормативните изисквания :

НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Чл. 3. На дезинфекции, дезинсекции и дератизации подлежат:

(изм. – ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето :

Станцията за ДДД използва следните методи и технически средства на обработка:

1. Аерозолни химични обработки, осигуряващи бърз и дълготраен ефект в борбата с инсектите.

2. Отровни хранителни примамки на недостъпни за хората места в обекти, където аерозолни обработки са недопустими или неудачни.

3. Обработка с алтернативни методи изключващи отровни активно-действащи вещества. Разчита се предимно на физични и механични методи за борба с вредителите, за да се изключи риска от замърсяване и възникване на опаснот.

4. Експертиза на началното състояние на обекта, на постигнатите резултати, и програмно осигуряване.

Обучение и проекти

ПРОЕКТИ И ОБУЧЕНИЯ

„Санси“ ООД предлага услуги в съответствие с изискванията за конкретния проект и специфичните нужди на клиента. Екипът предоставя актуална информация за текущи проекти по програми на Европейския съюз, Национални и регионални донорски програми. Ангажира се с подготовка и подаване в срок на пълната документация по съответните проекти от името на клиентите, както и с подпомагане на управлението на одобрените бенефициенти.

Консултантските услуги са свързани с подготовка за кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други донори. Предлаганите дейности са:

– Проучване в областта на проекта
– Планиране
– Разработване на ключови моменти-Анализи
– Координиране на партньори
– Участие в проекти
– Изпълнение и контрол

Обучения

Ние ви предлагаме публични курсове за обучение и специални фирмени обучения, които да проведем на място при вас.

Обученията ни винаги са насочени към конкретните нужди на клиента и са с ясен практически фокус.

Извършваме всички видове дейности и услуги към работодателите, залегнали в Наредба №3 от 2008 г. за службите по трудова медицина :


І.ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД

ІІ.ИЗВЪРШВАНИ ОБУЧЕНИЯ И ОКАЗВАНЕ КОНСУЛТАТИВНА ПОМОЩ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

ІІІ.ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

ІV.ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С ПРИ „САНСИ“ООД, СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17020:2005, акредитиран от Българска служба по акредитация.

ОКC „САНСИ“ при „САНСИ“ ООД разполага със съвременна апаратура, калибрирана и отговаряща на най-новите изисквания на стандартите и нормативната уредба. Осъществяваме следните видове измервания:

  • ШУМ
  • МИКРОКЛИМАТ
  • ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
  • ХИМИЧНИ АГЕНТИ
  • КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
  • ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

V.ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКИ СРЕЩУ ДОМАШНИ ВРЕДИТЕЛИ-ХЛЕБАРКИ,МИШКИ,МРАВКИ, КОМАРИ И ДР.