в Полезно
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
31211
Трудова медицина ХЕСПА гр. София, бул. Драган Цанков №31Б
034 442 070 | 02 873 42 71 | 0887 885 464
info[@]hespa-bg.com
www.hespa-bg.com

КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ХЕСПА е основана през 1991 г. като Лаборатория за електрически измервания.

В продължение на 19 години компанията се усъвършенства и разширява обхвата на дейността си.

От 1997 г. ХЕСПА е специализирана като КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

И днес ХЕСПА продължава да разширява дейностите си и да затвърждава доброто си име сред големите работодатели в България в областта на осигуряване и поддържане на Безопасни и Здравословни Условия на Труд във връзка със Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗЗБУТ).

[spoiler title=“Орган за контрол“ style=“2″] Във връзка със:

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
• Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, ДВ бр. 72/2003 г.
• Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения

Орган за Контрол ХЕСПА в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА е акредитиран от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация със СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ Рег. номер 81 ОКС валиден до 30.09.2010 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005.

Oбхватът на акредитация включва:

Контрол на:

I. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:
• Съпротивление на изолация;
• Заземителни и мълниезащитни заземителни инсталации – преходно съпротивление, специфично съпротивление на почвата.

II. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:
• Импеданс на контура фаза – защитен проводник
• Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност /Дефектно токови защити – Fi прекъсвачи/.

III. Защитни средства:
• Изолиращи щанги, измервателни щанги;
• Изолиращи клещи, токоизмервателни клещи;
• Указатели за напрежение;
• Инструменти с изолиращи дръжки;
• Диелектрични боти и ръкавици;
• Гумени диелектрични боти и галоши;
• Гумени диелектрични килимчета и пътеки.

IV. Трансформаторно масло – пробивно напрежение.

V. Физични фактори на работна среда:
• Осветление
• Шум
• Микроклимат
• Вибрации
• Електромагнитни полета

VI. Физико-химични фактори на работна среда – нетоксични прахове във въздуха на работната зона.

VII. Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха на работната зона.

VIII. Климатични и вентилационни инсталации.

IX. Електрохимична защита на подземни метални съоръжения – стационарен потенциал, поляризационен потенциал, аноден заземител.

X. Контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в околната среда от неподвижни източници.
[/spoiler] [spoiler title=“Термографски Анализ“ style=“2″] ХЕСПА ООД предлага термографско измерване и анализ на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения, включващи:

1. Термографски контрол – заснемане на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения.
2. Визуална снимка на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения.
3. Издаване на Сертификат и Протокол за съответствие на термографски контрол на хартиен и електронен носител.
[/spoiler] [spoiler title=“Служба Трудова Медицина“ style=“2″] Във връзка със:
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
• Наредба 3 на МЗ от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина

Служба по Трудова Медицина ХЕСПА е регистрирана с УДОСТОВЕРЕНИЕ 182-1 от 16.05.2008 г. от Министерство на Здравеопазването и предлага:

Обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА на работещите по трудов договор:

• Разработване и въвеждане на здравни досиета.
• Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд.
• Цялостна консултативна дейност на задълженията на работодателите към Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 3 за Службите по трудова медицина.
• Изграждане на цялостна вътрешно-фирмена организация по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
• Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с предотвратяване, ограничаване, отстраняване, и/или ликвидиране на риска при работа.
• Участие в заседанията на Комитет Условия на Труд / Група Условия на Труд.
• Разработване на вътрешно-фирмен одит по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
• Консултиране на работодателя и работещите по условия на труд.
• Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи, съгласно Наредба 3 (ДВ бр. 102/1994 г.) – при поискване на работодателя.
[/spoiler] [spoiler title=“Оценка на Риска“ style=“2″] •Орган за контрол на електрични,физични и химични параметри.
Във връзка със:
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
• Наредба 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска (ДВ бр. 47 от 21.05.1999 г.)

И съгласно УДОСТОВЕРЕНИЕ 456 от 29.09.2000 г. от Минногеоложки Университет, гр. София,

ХЕСПА ООД извършва ОЦЕНКА НА РИСКА на работещите по трудов договор, работни места, помещения и оборудване, в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

ОЦЕНКА НА РИСКА за здравето и безопасността на работещите по трудов договор включва:

• План за Превенции – реализиране на мероприятия за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
• Превенции за здравето и безопасността на работещите.
• Фирмена политика – Мерки и изисквания за осигуряване на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, хигиена на труда и противопожарна охрана.
• Цели, задължения, отговорности, план за работа и обучение на Комитета по условия на труд (КУТ) или Групата по условия на труд (ГУТ).
• Професионална етика от работещите в Дружеството/Фирмата.
• Нормативни актове за ОЦЕНКА НА РИСКА.
• Методика за ОЦЕНКАТА НА РИСКА.
• Диференциране – Идентификация и ОЦЕНКА НА РИСКА по дейност (извършвана работа) на работещите.
• Диференциране – Идентификация и ОЦЕНКА НА РИСКА на работно място, работна зона, работна среда, работно оборудване, използваните суровини и материали и други странични фактори.
• Констатации – изводи за БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
• Мероприятия и контрол на професионалните рискове.
• Съвместно разработване на Препоръки за мерки по управление и контрол на професионалните рискове след ОЦЕНКАТА НА РИСКА.
• Реализиране на предложените препоръки от ОЦЕНКАТА НА РИСКА във възможно най – кратък срок, за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите.
[/spoiler]

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ХЕСПА е специализиран в измервания фактори на работна среда: контрол на електрически, физични и химични фактори на работната среда, контрол на електомагнитни излъчвания и измерване на електромагнитни полета. ТЕРМОГРАФСКИ АНАЛИЗ на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения. Извършваме също ОЦЕНКА НА РИСКА на заетия персонал, работните места и работните помещения и изготвяме ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИИ за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска.
В ХЕСПА ООД функционира УЧЕБЕН ЦЕНТЪР за обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност и безопасност на труда.
Направление СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА към ХЕСПА предлага обслужване на работещите и анализ на здравословното им състояние. Компанията извършва проектиране, изграждане, профилактика и ремонт на електрически уредби и съоръжения.
Най-новото направление в ХЕСПА ООД е КОНТРОЛ НА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ.

[tabs style=“1″] [tab title=“София“] Адрес: бул. Драган Цанков 31Б, ет.1
Телефон: 02/8734271; 088/5547810
E-mail: info@hespa-bg.com
Факс: 02/8734271
[/tab] [tab title=“Пазарджик“] Адрес: ул. Алеко Константинов 11, ет. 4
Телефон: 034/442070; 088/7885464; 088/5547252; 088/5547810
E-mail: info@hespa-bg.com
Факс: 034/442070
[/tab] [tab title=“Гоце Делчев“] Адрес: ул. Никола Мантушев 33
Телефон: 088/5548025
E-mail: info@hespa-bg.com
[/tab][/tabs]

ХЕСПА ООД разполага с постоянен персонал от специалисти, притежаващи подходящ опит, знания, техническа правоспособност, професионална подготовка и квалификация за изпълнение на функциите си. Съществува система за обучение, която гарантира повишаване квалификацията на персонала в Дружеството.

Дружествотo е внедрило и прилага СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО, съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005 или както е добило по-широка популярност ISO:9001

В ХЕСПА ООД са внедрени и се използват високи технологии за осъществяване на дейността. Техническите средства за контрол са произведени от водещи европейски и американски производители и се калибрират периодично от български и европейски организации. Използват се компютърни технологии при управление на качеството.


Вижте по-голяма карта