в Полезно
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3734

Трудова медицина ХЕСПА

Трудова медицина ХЕСПААдрес на Служба по трудова медицина ХЕСПА гр. София, бул. Драган Цанков №31Б
Телефони 034 442 070 | 02 873 42 71 | 0887 885 464
Email info[@]hespa-bg.com
официален сайт на ХЕСПА www.hespa-bg.com

Служби по трудова медицина София
КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ХЕСПА е основана през 1991 г. като Лаборатория за електрически измервания.

В продължение на 19 години компанията се усъвършенства и разширява обхвата на дейността си.

От 1997 г. ХЕСПА е специализирана като КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

И днес ХЕСПА продължава да разширява дейностите си и да затвърждава доброто си име сред големите работодатели в България в областта на осигуряване и поддържане на Безопасни и Здравословни Условия на Труд във връзка със Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗЗБУТ).

Орган за контрол
Във връзка със:

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
• Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, ДВ бр. 72/2003 г.
• Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения

Орган за Контрол ХЕСПА в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА е акредитиран от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация със СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ Рег. номер 81 ОКС валиден до 30.09.2010 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005.

Oбхватът на акредитация включва:

Контрол на:

I. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:
• Съпротивление на изолация;
• Заземителни и мълниезащитни заземителни инсталации – преходно съпротивление, специфично съпротивление на почвата.

II. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:
• Импеданс на контура фаза – защитен проводник
• Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност /Дефектно токови защити – Fi прекъсвачи/.

III. Защитни средства:
• Изолиращи щанги, измервателни щанги;
• Изолиращи клещи, токоизмервателни клещи;
• Указатели за напрежение;
• Инструменти с изолиращи дръжки;
• Диелектрични боти и ръкавици;
• Гумени диелектрични боти и галоши;
• Гумени диелектрични килимчета и пътеки.

IV. Трансформаторно масло – пробивно напрежение.

V. Физични фактори на работна среда:
• Осветление
• Шум
• Микроклимат
• Вибрации
• Електромагнитни полета

VI. Физико-химични фактори на работна среда – нетоксични прахове във въздуха на работната зона.

VII. Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха на работната зона.

VIII. Климатични и вентилационни инсталации.

IX. Електрохимична защита на подземни метални съоръжения – стационарен потенциал, поляризационен потенциал, аноден заземител.

X. Контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в околната среда от неподвижни източници.

Термографски Анализ
ХЕСПА ООД предлага термографско измерване и анализ на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения, включващи:

1. Термографски контрол – заснемане на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения.
2. Визуална снимка на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения.
3. Издаване на Сертификат и Протокол за съответствие на термографски контрол на хартиен и електронен носител.

Служба Трудова Медицина
Във връзка със:
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
• Наредба 3 на МЗ от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина

Служба по Трудова Медицина ХЕСПА е регистрирана с УДОСТОВЕРЕНИЕ 182-1 от 16.05.2008 г. от Министерство на Здравеопазването и предлага:

Обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА на работещите по трудов договор:

• Разработване и въвеждане на здравни досиета.
• Ежегоден анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд.
• Цялостна консултативна дейност на задълженията на работодателите към Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 3 за Службите по трудова медицина.
• Изграждане на цялостна вътрешно-фирмена организация по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
• Подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия свързани с предотвратяване, ограничаване, отстраняване, и/или ликвидиране на риска при работа.
• Участие в заседанията на Комитет Условия на Труд / Група Условия на Труд.
• Разработване на вътрешно-фирмен одит по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
• Консултиране на работодателя и работещите по условия на труд.
• Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи, съгласно Наредба 3 (ДВ бр. 102/1994 г.) – при поискване на работодателя.

Оценка на Риска
•Орган за контрол на електрични,физични и химични параметри.
Във връзка със:
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г., ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г.
• Наредба 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска (ДВ бр. 47 от 21.05.1999 г.)

И съгласно УДОСТОВЕРЕНИЕ 456 от 29.09.2000 г. от Минногеоложки Университет, гр. София,

ХЕСПА ООД извършва ОЦЕНКА НА РИСКА на работещите по трудов договор, работни места, помещения и оборудване, в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

ОЦЕНКА НА РИСКА за здравето и безопасността на работещите по трудов договор включва:

• План за Превенции – реализиране на мероприятия за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
• Превенции за здравето и безопасността на работещите.
• Фирмена политика – Мерки и изисквания за осигуряване на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, хигиена на труда и противопожарна охрана.
• Цели, задължения, отговорности, план за работа и обучение на Комитета по условия на труд (КУТ) или Групата по условия на труд (ГУТ).
• Професионална етика от работещите в Дружеството/Фирмата.
• Нормативни актове за ОЦЕНКА НА РИСКА.
• Методика за ОЦЕНКАТА НА РИСКА.
• Диференциране – Идентификация и ОЦЕНКА НА РИСКА по дейност (извършвана работа) на работещите.
• Диференциране – Идентификация и ОЦЕНКА НА РИСКА на работно място, работна зона, работна среда, работно оборудване, използваните суровини и материали и други странични фактори.
• Констатации – изводи за БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.
• Мероприятия и контрол на професионалните рискове.
• Съвместно разработване на Препоръки за мерки по управление и контрол на професионалните рискове след ОЦЕНКАТА НА РИСКА.
• Реализиране на предложените препоръки от ОЦЕНКАТА НА РИСКА във възможно най – кратък срок, за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работещите.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ХЕСПА е специализиран в измервания фактори на работна среда: контрол на електрически, физични и химични фактори на работната среда, контрол на електомагнитни излъчвания и измерване на електромагнитни полета. ТЕРМОГРАФСКИ АНАЛИЗ на електрически уредби, апарати, машини и съоръжения. Извършваме също ОЦЕНКА НА РИСКА на заетия персонал, работните места и работните помещения и изготвяме ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИИ за предотвратяване, ограничаване, отстраняване и/или ликвидиране на риска.
В ХЕСПА ООД функционира УЧЕБЕН ЦЕНТЪР за обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност и безопасност на труда.
Направление СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА към ХЕСПА предлага обслужване на работещите и анализ на здравословното им състояние. Компанията извършва проектиране, изграждане, профилактика и ремонт на електрически уредби и съоръжения.
Най-новото направление в ХЕСПА ООД е КОНТРОЛ НА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ.

СофияПазарджикГоце Делчев
Адрес: бул. Драган Цанков 31Б, ет.1
Телефон: 02/8734271; 088/5547810
E-mail: info@hespa-bg.com
Факс: 02/8734271
Адрес: ул. Алеко Константинов 11, ет. 4
Телефон: 034/442070; 088/7885464; 088/5547252; 088/5547810
E-mail: info@hespa-bg.com
Факс: 034/442070
Адрес: ул. Никола Мантушев 33
Телефон: 088/5548025
E-mail: info@hespa-bg.com

ХЕСПА ООД разполага с постоянен персонал от специалисти, притежаващи подходящ опит, знания, техническа правоспособност, професионална подготовка и квалификация за изпълнение на функциите си. Съществува система за обучение, която гарантира повишаване квалификацията на персонала в Дружеството.

Дружествотo е внедрило и прилага СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВО, съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005 или както е добило по-широка популярност ISO:9001

В ХЕСПА ООД са внедрени и се използват високи технологии за осъществяване на дейността. Техническите средства за контрол са произведени от водещи европейски и американски производители и се калибрират периодично от български и европейски организации. Използват се компютърни технологии при управление на качеството.
Трудова медицина ХЕСПА

Вижте по-голяма карта
Трудова медицина ХЕСПА