в Велико Търново
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
33501

Контактна инфопрмация

Основна информация

Център за психично здраве – Велико Търново е разкрит през месец февруари 1952 г. със заповед № 390/20.10.1950 г., във връзка с ПМС № 2658/20.10.1950 г..
Във връзка със заповед № РД 20-46/04.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 215/14.09.2000 г. на Общински съвет гр. Велико Търново, диспансерът е регистриран като търговско дружество с Решение от 28.08.2000 г. по фирмено дело № 1257 на ВТОС с наименованието “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

цпз велико търново

С Решение № 1043/19 август 2010 г.на заседание на Великотърновски Общински съвет се променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД, като занапред дружеството ще осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.

[note color=“ead585″]СТРУКТУРА
[spoiler title=“Стационарен блок“ open=“0″ style=“2″]

Първо отделение за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция-мъже
Сектор с повишена сигурност
Сектор с висока степен на зависимост от грижи
Сектор със средна степен на зависимост от грижи
Второ отделение за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция-женско
Сектор с повишена сигурност
Сектор с висока степен на зависимост от грижи
Сектор със средна степен на зависимост от грижи
Трето отделение за лечение на зависимости със социална дисфункция и социално-трудова рехабилитация
Сектор с висока степен на зависимост от грижи
Сектор със средна степен на зависимост от грижи
Прилагат се следните програми:
А) Програми за приемане на пациенти:
когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време
когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт
след насочване за изготвяне на съдебно – психиатрична експертиза.
Б) Терапевтични програми:
Програма за лечение на остри психотични разстройства
Програма за лечение на депресивни разстройства
Програма за лечение на манийни разстройства
Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофренни разстройства
Програма за лечение на налудни разстройства
Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
Протокол за електроконвулсивно лечение
Програма за справяне с кризи
Програма за психологично консултиране
Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
Програма за лечение на зависимости.
В стационарния блок се приемат пациенти с остри или обострени съществуващи вече психични заболявания, предимно за краткотраен престой. При необходимост от обслужване по спешност се приемат пациенти и от други области. В „ЦПЗ- В.Търново” ЕООД има възможност за обслужване на пациенти, при които са налице соматични проблеми и е необходимо проследяване на състояние, а така също кататонни и депресивни ступори, изискващи ЕКТ(електроконвулсивна терапия).[/spoiler]
[spoiler title=“Консултативно диагностичния блок“ open=“0″ style=“2″]
1. Приемно-консултативни кабинети:
-кабинет за прием на пациенти по спешност и за планови хоспитализации;
-кабинет за консултативни прегледи;
-консултативно-терапевтичен кабинет за пациенти със зависимости,невротични разстройства и геронтопсихиатрични проблеми.
2. Профилирани кабинети:
– консултативен кабинет по социални проблеми на лица с психични заболявания
– кабинет по медицинска психология
– логопедичен кабинет
3. Картотека –регистър на диспансеризирани лица по райони
4. Регистратура
5. Кабинет за информационно обслужване.
6. Помещение за първична обработка на пациентите
7. Дневен стационар с 11 места
8. Метадонова поддържаща програма
9. Дневен Център за рехабилитация на зависимости
Кабинет за прием на пациенти по спешност и за планови хоспитализации.
В кабинета се извършва оценка на тежестта на случая, осъществява се своевременен прием при спешно психиатрично състояние, застрашаващо здравето както на пациента, така и на околните. Изготвя се формулировка по случая. Извършват се спешни медицински манипулации, които задължително се отразяват в приемно-консултативен или ИЗ, съответно в ЛАК, и журнал за манипулации (включително количеството и вида на медикамента, както и часа на прилагането му).
Кабинет за консултативни прегледи.
В кабинета се диагностицират, лекуват и периодично се наблюдават лица с показания за психиатрична диспансеризация.Провеждат се прегледи на психично здрави лица за нуждите на психиатрично освидетелстване по искане на административни служби,както и преценка на психично състояние по желание на граждани.

Консултативно-терапевтичен кабинет за пациенти със зависимости, невротични разстройства и геронтопсихиатрични проблеми.
Извършват се консултации, диагностична оценка и прием на пациенти със зависимости към психоактивни вещества и алкохол,невротични разстройства и геронтопсихиатрични проблеми.За хоспитализация се насочват болни както по доброволен, така и по задължителен ред,съобразно изискванията на приетите от лечебното заведение програми.Провежда се лечение и на амбулаторни пациенти в извънболнични условия, съгласно разработената в ОДПЗС програма за лечение на пациенти със зависимости.

Консултативен кабинет по социални проблеми на лица с психични заболявания.
Екипът включва: лекар,социален работник,психолог и организатор по събиране и обработка на диспансерно-поликлиничната информация. Дейността обхваща всички възрастови групи.Извършва се обработка на документация за ТЕЛК и ДСГ.

Кабинет по медицинска психология.Дейността обхваща всички възрастови групи и е насочена към: участие в диагностичния процес чрез прилагане и интерпретиране на психологични тестове;психологична диагностика за проследяване състоянието на болните за преценка на терапевтичния ефект;диагностика при извършване на съдебна и трудова експертиза;психологическа диагностика- при дейности,изискващи определена психологическа пригодност;работа в екип при интерпретация на психологични проблеми на болните;психологично консултиране;психотерапевтични интервенции.
Логопедичен кабинет.
Дейността е насочена към всички възрастови групи и обхваща логопедична диагностика и терапия при деца и възрастни,в случай,че се установи: нарушение в гласовата функция;нарушение в звукопроизношението;нарушение в изграждането на езиковата система при интелектуална или слухова недостатъчност,детски психози и други заболявания;нарушения на флуентността;нарушение в способностите за четене,писане и смятане;при социални интер-акции,комуникацията и поведението;разпадане на звуковата система след мозъчни инциденти.
[/spoiler]
[spoiler title=“Административно –стопански блок“ open=“0″ style=“2″]

Картотека-регистър на диспансеризирани лица по райони.

Информационната система с компютърна обработка включва: Регистратура.

тел.062 62 56 97 Работно време 7.30-16.00 часа.

Кабинет за информационно обслужване.
Самостоятелно обособен кабинет,предлагащ информация за услугите по психиатрично освидетелстване на лица по желание и насочени от институции и работодатели.
Дневен стационар с 11 места.
Извършват се диагностика,наблюдение,лечение,експертна дейност и ресоциализация в условия на полустационарна психиатрична помощ.Помещенията са: зала за сесии с екипа,разположена в близост с консултативните кабинети и кабинета по психология;зала за арттерапия/в сградата на стационарните отделения/;зала за психотерапевтични интервенции.
Метадонова поддържаща програма.
Извършва се субституиращо лечение на хероинова зависимост с метадон хидрохлорид – разтвор. В програмата се провежда индивидуална и групова психотерапия, необходими консултации, изписване на медикаменти при необходимост.
Дневен Център за рехабилитация на зависимости.
Основна цел и задачи са социално-трудова рехабилитация на пациенти със зависимости, както амбулаторни, така и стационарни. Прилагат се индивидуални и групови психотерапевтични процедури, придобиване на социални и трудови умения.[/spoiler]
[/note]
[box title=“Дейности“ color=“#333333″]

  • спешна психиатрична помощ
  • диагностика и лечение на лица с психични разстройства
  • периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
  • психотерапия и психо-социална рехабилитация
  • психиатрична и психологична експертна дейност
  • създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето
  • промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
  • информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве
  • доставяне на социални услуги в общността
  • провеждане на клинични проучвания

[/box]


Вижте по-голяма карта