Медико – диагностична лаборатория ВАЛЖАН

ПАТОМОРФОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „Медико – диагностична лаборатория – Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, [...]